KRO-29395

3-methyl-cyclopentenone

2758-18-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8O
3-methyl-cyclopentenone; 3-methyl-2-cyclopenten-1-one; 3-methyl-2-cyclopenten-1-one; 1-methyl-1-cyclopenten-3-one; 2-cyclopenten-1-one,3-methyl; 3-methyl-2-cyclopentene-1-one; 3-methyl-cyclopent-2-enone; 3-methyl cyclopent-2-en-1-one; 3-methyl-2-cyclopenten-1-one; 3-methyl-2-cyclopenten-1-one,stabilized; 3-methylcyclopenten-2-one; 3-methyl-2-cyclopentenone
KRO-09066

hydroxytrimethylsilane

1066-40-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C3H10OSi
hydroxytrimethylsilane; hydroxy(trimethyl)silane
KRO-71410

1-(2-Bromoethyl)pyrrole

78358-86-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71439

(R)-1-[4-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ETHYLAMINE

1079656-95-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71493

1-(2-Chloro-ethoxy)-2-(2-methoxy-ethoxy)-ethane

52995-76-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-44261

3,5-dihydro-2h-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-8-one

1246088-43-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H7NO3
3,5-dihydro-2h-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-8-one
KRO-31570

2-fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)phenylboronic acid

163006-96-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C17H26BFO2
2-fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)phenylboronic acid
KRO-71547

(R)-1-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)ETHANAMINE

1241676-71-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71602

(4S)-7-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRAN-4-AMINE

1213341-77-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71655

6-Bromo-phthalazine

19064-74-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71699

(S)-tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate

389889-72-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71749

(R)-3-amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid

712321-01-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71804

Alpha-chloro-4-fluorobenzaldoxime

42202-95-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71829

(R)-2-AMINO-3-QUINOLIN-2-YL-PROPIONIC ACID

170421-67-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71874

1-(4-nitrophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile

91392-33-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-71966

Methacrylamide

79-39-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-72012

(R)-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetic acid

1260220-71-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-72135

(S)-1-(2-Hydroxy-3-methylphenyl)ethylamine

180683-45-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-72178

(R)-METHYL-3-AMINO-3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANOATE

1228543-08-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)


KRO-49032

1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole

903550-26-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C14H23BN2O3
1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole