KRO-49625

dimethylsilaoxacyclohexane

5833-47-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H14OSi
dimethylsilaoxacyclohexane; 2,2-dimethyl-[1,2]oxasilinan; 1,1-dimethyl-1-sila-2-oxacyclohexane; 2,2-dimethyl-2-silaoxacyclohexane; 1-oxa-2-silacyclohexane,2,2-dimethyl; 2,2-dimethyl-1-oxa-2-silacyclohexane; 2,2-dimethyl-1,2-oxasilinane
KRO-23311

4-(methylsulfanyl)benzoyl chloride

1442-06-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H7ClOS
4-(methylsulfanyl)benzoyl chloride; p-(methylthio)benzoyl chloride; 4-(methylthio)benzoyl chloride; 4-methylsulphanylbenzoyl chloride; benzoyl chloride,4-(methylthio)
KRO-38025

4-bromo-2-chlorobenzyl bromide

89720-77-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H5Br2Cl
4-bromo-2-chlorobenzyl bromide; 4-bromo-1-bromomethyl-2-chlorobenzene; 4-bromo-1-bromomethyl-2-chloro-benzene; 4-bromo-2-chlorobenzylbromide; 2-chloro-4-bromobenzyl bromide
KRO-05508

(4-chlorophenoxy)acetyl chloride

4122-68-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H6Cl2O2
(4-chlorophenoxy)acetyl chloride; 2-(4-chlorophenoxy)acetyl chloride
KRO-35753

4-pyrimidinesulfonicacid,2-methyl

34916-84-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C4H6N2O3S
4-pyrimidinesulfonicacid,2-methyl; 2-methylpyrimidin-4-sulfonsaeure; 2-methyl-pyrimidine-4-sulfonic acid
KRO-51238

hms575g09

338967-87-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C15H10Cl2N2O2S
hms575g09; mdivi-1
KRO-15710

dl-3-phenylserine hydrate

207605-47-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H13NO4
dl-3-phenylserine hydrate
KRO-12784

n,9-diphenyl-n-[4-[4-(n-(9-phenylcarbazol-3-yl)anilino)phenyl]phenyl]carbazol-3-amine

887402-92-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C60H42N4
n,9-diphenyl-n-[4-[4-(n-(9-phenylcarbazol-3-yl)anilino)phenyl]phenyl]carbazol-3-amine
KRO-25180

n-(4-aminophenyl)acetamide

122-80-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H10N2O
n-(4-aminophenyl)acetamide; n-acetyl-1,4-phenylenediamine; 4-acetamidoaniline; 4‘-aminoacetanilide; n-acetyl-p-phenylenediamine
KRO-35666

2-[(methylsulfanyl)methyl]piperidine, hcl

1177350-61-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)

2-[(methylsulfanyl)methyl]piperidine, hcl
KRO-29751

benzaldehyde,3-bromo-5-hydroxy

199177-26-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H5BrO2
benzaldehyde,3-bromo-5-hydroxy; 5-bromo-3-hydroxybenzaldehyde; 3-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde; cl9184
KRO-31431

3-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde

914636-93-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H4FIO
3-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde; pc9096
KRO-42226

2,6-dichloro-4-fluorobenzaldehyde

1182709-86-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H3Cl2FO
2,6-dichloro-4-fluorobenzaldehyde
KRO-32711

3,6-pyridazinedicarboxylic acid

57266-70-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H4N2O4
3,6-pyridazinedicarboxylic acid
KRO-27977

4-(2-formyl-1h-pyrrol-1-yl)benzonitrile

169036-66-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H8N2O
4-(2-formyl-1h-pyrrol-1-yl)benzonitrile
KRO-43654

2-[4-(9,10-di-naphthalen-2-yl-anthracen-2-yl)-phenyl]-1-phenyl-1h-benzoimidazole

561064-11-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C53H34N2
2-[4-(9,10-di-naphthalen-2-yl-anthracen-2-yl)-phenyl]-1-phenyl-1h-benzoimidazole
KRO-21196

5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid

4058-91-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H7N3O2
5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid; 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
KRO-02780

robenidine hydrochloride

25875-51-8; 25875-50-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C15H14Cl3N5
robenidine hydrochloride
KRO-48233

1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1h-pyrrole-2-carbaldehyde

156496-70-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H8F3NO
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1h-pyrrole-2-carbaldehyde
KRO-25364

3-pyridinethiol,4-amino

52334-54-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H6N2S
3-pyridinethiol,4-amino; 4-amino-3-mercaptopyridine; 4-amino-pyridin-3-thiol; 4-amino-pyridine-3-thiol