KRO-32152

(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine

2740-83-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H8F3N
(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine; rarechem al bw 0022; 3-(trifluoromethyl)benzylamine; meta-trifluoromethylbenzylamine
KRO-23182

1-(4-methoxyphenyl)-n-methylmethanamine,hydrochloride

876-32-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H14ClNO
1-(4-methoxyphenyl)-n-methylmethanamine,hydrochloride
KRO-41009

bistrifluoromethylbenzylamine

3048-01-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H8F3N
bistrifluoromethylbenzylamine; 2-(aminomethyl)benzotrifluoride; 2-(trifluoromethyl)benzylamine; 2-trifluoromethyl-1-phenylmethanamine
KRO-01883

1,3-benzodioxole-5-methylamine

2620-50-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H9NO2
1,3-benzodioxole-5-methylamine; (1,3-benzodioxol-5-yl)methylamine; 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole; benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanamine; 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; piperonylamine; 1,3-benzodioxole-5-methanamine; piperonylamine; 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; 5-(aminomethyl)-1,3-benzodioxole; 3,4-methylenedioxybenzylamine
KRO-43676

(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine hydrochloride

146548-59-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H16ClNO3
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine hydrochloride; (2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine,hydrochloride
KRO-42517

2,4-dimethoxybenzylamine

3275-95-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H13NO2
2,4-dimethoxybenzylamine; benzenemethanamine,2,5-dimethoxy; benzylamine,2,5-dimethoxy; 2,5-dimethoxybenzylamine; 2,5-dimethoxybenzenemethanamine; zilain; 2,5-dimethoxybenzylamin
KRO-30552

(3-chloro-4-fluorophenyl)methanamine

72235-56-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H7ClFN
(3-chloro-4-fluorophenyl)methanamine
KRO-29974

(3-bromo-4-fluorophenyl)methylamine,chloride

202865-68-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8BrClFN
(3-bromo-4-fluorophenyl)methylamine,chloride; 3-bromo-4-fluorobenzylamine hcl; (3-bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride; 3-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
KRO-14509

(s)-(-)-n-benzyl-α-methylbenzylamine

17480-69-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C15H17N
(s)-(-)-n-benzyl-α-methylbenzylamine; (s)-(-)-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine; (s)-(−)-n-(1-phenylethyl)benzylamine; (1s)-n-benzyl-1-phenylethanamine; s-(-)-n-benzyl-1-phenylethylamine
KRO-00131

4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol,hydrochloride

7149-10-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H12ClNO2
4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol,hydrochloride
KRO-11945

n-isopropylbenzylamine

102-97-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H15N
n-isopropylbenzylamine; n-benzylpropan-2-amine; n-benzylpropan-2-amine
KRO-33249

[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methanamine

85068-29-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H7F6N
[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
KRO-25717

rarechem al bw 2124

261951-68-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H10FN
rarechem al bw 2124; (4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine; 4-fluoro-3-methylbenzylamine
KRO-33590

(3,4-dichlorophenyl)methanamine

102-49-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H7Cl2N
(3,4-dichlorophenyl)methanamine; (3,4-dichlorophenyl)methanamine; 3,4-dichloro-benzylamine; 3,4-dichlorobenzylam; rarechem al bw 0352; 3,4-dichlorobenzylamine 5ml; 3,4-dicl-phcho; ((3,4-dichlorophenyl)methyl)amine; 3,4-dichlor-benzylamin; 3,4-dichlorobenzylamine; 3,4-dichlorobenzenemethanamine; 3,4-dichloro-benzenemethanamin