KRO-26517

ptf-bym

3300-51-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H8F3N
ptf-bym; 4-aminomethylbenzotrifluoride; 4-(trifluoromethyl)benzylamine; α-amino-α'',α'',α''-trifluoro-p-xylene; 4-aminomethylbenzotrifluoride; p-cf3-benzylamine; rarechem al bw 0030
KRO-29011

(3-methoxyphenyl)methanamine

5071-96-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H11NO
(3-methoxyphenyl)methanamine; 3-methoxybenzylamine
KRO-24318

4-(aminomethyl)benzonitrile

10406-25-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H8N2
4-(aminomethyl)benzonitrile
KRO-40790

2-ethoxybenzylamine

37806-29-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H13NO
2-ethoxybenzylamine; 2-aethoxy-benzylamin; 2-ethoxy-benzenemethanamine; o-ethoxybenzylamine; benzenemethanamine,2-ethoxy
KRO-33490

3,4-dimethyloxybenzylamine

5763-61-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H13NO2
3,4-dimethyloxybenzylamine; rarechem al bw 0161; 3,4-dimethoxybenzyla; vta; veratryl amine; 3,4-dimethoxybenzylamine; 3,4-dimethoxybenzenemethanamine
KRO-23301

4-methylsulfonylbenzylamine hydrochloride

4393-16-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H12ClNO2S
4-methylsulfonylbenzylamine hydrochloride; 4-methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
KRO-21375

5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine

231291-14-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H7F4N
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
KRO-29828

3-bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride

1189924-80-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8BrClFN
3-bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
KRO-16717

dl-α-methylbenzylamine

98-84-0; 618-36-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H11N
dl-α-methylbenzylamine
KRO-33160

3,5-difluorobenzylam

90390-27-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H7F2N
3,5-difluorobenzylam; 3,5-difluorobenzyl amine; rarechem al bw 0274; 2,6-difluorobenzylamine; difluorobenzylamine6
KRO-27198

4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride

672324-91-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H10N2O
4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride
KRO-23680

p-bromobenzylamine hydrochloride

26177-44-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H9BrClN
p-bromobenzylamine hydrochloride; (4-bromophenyl)methanamine hydrochloride; 4-bromo-benzylamine,hydrochloride; 4-bba x hcl; 4-bromobenzylamine hcl; 4-bromobenzylamine hydrochloride
KRO-22316

(4-phenylphenyl)methanamine

712-76-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C13H13N
(4-phenylphenyl)methanamine
KRO-01883

1,3-benzodioxole-5-methylamine

2620-50-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H9NO2
1,3-benzodioxole-5-methylamine; (1,3-benzodioxol-5-yl)methylamine; 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole; benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanamine; 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; piperonylamine; 1,3-benzodioxole-5-methanamine; piperonylamine; 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine; 5-(aminomethyl)-1,3-benzodioxole; 3,4-methylenedioxybenzylamine
KRO-38449

2-(aminomethyl)aniline

4403-69-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H10N2
2-(aminomethyl)aniline; 2-aminobenzylamine; α-amino-o-toluidine
KRO-28315

(3-phenylphenyl)methanamine

177976-49-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C13H13N
(3-phenylphenyl)methanamine
KRO-11945

n-isopropylbenzylamine

102-97-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H15N
n-isopropylbenzylamine; n-benzylpropan-2-amine; n-benzylpropan-2-amine
KRO-12680

n-[(4-chlorophenyl)methyl]ethanamine

69957-83-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H12ClN
n-[(4-chlorophenyl)methyl]ethanamine
KRO-12681

n-[(4-fluorophenyl)methyl]ethanamine

162401-03-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H12FN
n-[(4-fluorophenyl)methyl]ethanamine
KRO-31382

(3-fluorophenyl)methanamine

100-82-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8FN
(3-fluorophenyl)methanamine; (3-fluorophenyl)methanamine; 3-fluorobenzylamine